Financiële ondersteuning voor studenten van een homeopathie- of natuurgeneeskundige opleiding

Beleidsplan

Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Het beleidsplan zal indien nodig jaarlijks worden aangepast.

Visie

CAM-geneeswijzen zijn een waardevolle aanvulling op reguliere behandelmethoden, zijn mens- en milieuvriendelijk en kunnen een aanzienlijke kostenbesparing voor de gezondheidszorg bewerkstellingen door de veelal holistische geneeswijzen waardoor vaak duurzame genezingen tot stand worden gebracht. Het financieel ondersteunen van talentvolle therapeuten die zich in CAM geneeswijzen willen bekwamen draagt bij aan een breed aanbod en goed opleidingsniveau van CAM-therapeuten.

Missie

Ervoor zorgen dat talentvolle aspirant CAM-therapeuten zich op een goed niveau kunnen ontwikkelen tot professionele hulpverleners in de zorg zonder daarbij gehinderd te worden door onnodige financiële barrières.

Strategie

Het benaderen van onderwijsinstellingen voor complementaire geneeswijzen voor lidmaatschap en verder iedereen die de doelstelling van de stichting een warm hart toedraagt voor het doen van donaties. Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheid om subsidies te verkrijgen.

Kernprincipes

Respect, betrouwbaarheid, integriteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, doelmatigheid.

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de SSP is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: de stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van studenten die een studie volgen bij een opleidingsinstituut voor complementaire geneeswijzen en hun studiekosten niet zelf kunnen dragen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Met haar doelstelling beoogt de SSP het algemeen belang te dienen.

Afwezigheid winstoogmerk

De SSP heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 1 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De SSP streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de SSP de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 11 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een instelling die uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.


Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:

Ton van Couwenhoven, voorzitter

Karin van den Berg, secretaris

Sanne Folkerts, penningmeester

Werkzaamheden

De SSP verricht de volgende werkzaamheden:

1. De SSP werft gelden door middel van het benaderen van personen en instellingen waarvan zij verwacht dat die de doelstelling een warm hart toedragen. Tevens door middel van een betaald lidmaatschap van de opleidingsinstituten waaraan de te ondersteunen studenten studeren. Voorts door middel van het verkrijgen van mogelijke subsidies.

2. De SSP neemt aanvragen voor financiële ondersteuning in ontvangst van studenten die studeren aan bij de SSP aangesloten opleidingen, en maakt op basis van een overzicht van de persoonlijke financiële situatie van de aanvrager een zorgvuldige afweging over de toe te kennen financiële steun.

3. De SSP ziet toe op de terugbetaling van verstrekte leningen na beëindiging van de studie.

4. De SSP houdt zich bezig met al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Door deze werkzaamheden draagt de SSP bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

Werving en beheer van gelden

De SSP werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:

- subsidies

- donaties

- bijdragen van de aangesloten opleidingsinstituten

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt plaats conform artikel 5 van de statuten, waarin wordt bepaald: het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Het vermogen wordt beheerd middels een lopende rekening en een spaarrekening.

Vermogen van de SSP

De SSP houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de SSP.

Bestedingsbeleid

De SSP besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan het verlenen van financiële steun aan studenten die een studie volgen bij een opleidingsinstituut voor complementaire geneeswijzen en de studiekosten hiervoor niet zelf kunnen dragen, en al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beschikken over het vermogen van de SSP

Op grond van artikel 7 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de SSP. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de SSP als ware het eigen vermogen.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.6 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, mits niet bovenmatig.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) wordt in voorkomende gevallen maximaal de wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding uitgekeerd.

De SSP heeft geen personeel in dienst.


Verkorte staat van baten en lasten over 2015/2016*:

Ontvangen donaties e.d.                                        € 3.620,00*

Ontvangsten uit lidmaatschappen                           € 570,00*

Beheerkosten/fondsverwervingskosten                   € 836,00*

Oprichtingskosten                                                 € 550,00

Doeluitgaven                                                        € 1.475,00*

Resultaat                                                             € 1.329,00

* schatting

Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2016 € 2.861 bedragen, waarvan 52% voor financiële ondersteuning van CAM-studenten, 29% voor bestuur en 19% voor oprichtingskosten.

De administratie van de SSP wordt gevoerd door de penningmeester.

De jaarrekening van de SSP wordt opgesteld door de penningmeester.