Financiële ondersteuning voor studenten van een homeopathie- of natuurgeneeskundige opleiding

Welkom op de website van Stichting Studiefonds Pecunia

Stichting Studiefonds Pecunia zoekt bestuursleden

Stichting Studiefonds Pecunia bestaat nu twee jaar. Het huidige bestuur heeft zich enorm ingezet om alles tot in de puntjes te regelen en organiseren en is nu op zoek naar versterking.

Nieuw bloed en nieuwe ideeën om de stichting een nieuwe extra impuls te geven.
We zijn op zoek naar een voorzitter, een secretaris en overige leden ter ondersteuning voor de vorming van bijvoorbeeld werkgroepen, pr, enzovoort. 

Geïnteresseerd?! Stuur een e-mail naar info@studiefondspecunia.nl

 

Stichting Studiefonds Pecunia is een stichting die zich ten doel stelt studenten van een homeopathie- of natuurgeneeskundige opleiding die hun studiekosten niet zelf kunnen dragen, financieel te ondersteunen.


Doelstelling:

SSP stelt zich ten doel studenten vanaf het derde studiejaar die een studie volgen bij een opleidingsinstituut voor complementaire geneeswijzen en hun studiekosten niet zelf kunnen dragen, financieel te ondersteunen.

 

Bestuurssamenstelling:

Ton van Couwenhoven, voorzitter

Karin van den Berg, secretaris

Sanne Folkerts, penningmeester

Voor een betere verdeling van de bestuurstaken zijn we op zoek naar bestuursleden: een secretaris en algemene bestuursleden. Zie onder statuten het huishoudelijk reglement met een beschrijving van alle bestuurstaken. Voor meer informatie kunt u via de contactpagina contact met ons opnemen.


Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.6 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, mits niet bovenmatig.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) wordt in voorkomende gevallen maximaal de wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding uitgekeerd.

De SSP heeft geen personeel in dienst.

 

Activiteitenverslag:

De activiteiten van SSP bestaan uit: (zie beleidsplan kopje beleid)

1.    SSP werft gelden door middel van het benaderen van personen en instellingen waarvan zij verwacht dat die de doelstelling een warm hart toedragen. Tevens door middel van een betaald lidmaatschap van de opleidingsinstituten waaraan de te ondersteunen studenten studeren. Voorts door middel van het verkrijgen van mogelijke subsidies.

2.    SSP neemt aanvragen voor financiële ondersteuning in ontvangst van studenten die studeren aan bij de SSP aangesloten opleidingen, en maakt op basis van een overzicht van de persoonlijke financiële situatie van de aanvrager een zorgvuldige afweging over de toe te kennen financiële steun.

3.    SSP ziet toe op de terugbetaling van verstrekte leningen na beëindiging van de studie.

4.    SSP houdt zich bezig met al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Door deze werkzaamheden draagt SSP bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

Verkorte staat van baten en lasten over 2015/2016*:

Ontvangen donaties e.d.                                        € 3.620,00*

Ontvangsten uit lidmaatschappen                           € 570,00*

Beheerkosten/fondsverwervingskosten                   € 836,00*

Oprichtingskosten                                                 € 550,00

Doeluitgaven                                                        € 1.475,00*

Resultaat                                                             € 1.329,00

* schatting

Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2016 € 2.861 bedragen, waarvan 52% voor financiële ondersteuning van CAM-studenten, 29% voor bestuur en 19% voor oprichtingskosten.

 

Verkort beleidsplan:

Het beleidsplan van SSP is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het verwerven van fondsen en het verlenen van financiële ondersteuning in de vorm van een lening en/of gift aan CAM-studenten die zelf over onvoldoende middelen beschikken om hun studie te bekostigen. SSP heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. SSP werft gelden door middel van het benaderen van personen en instellingen waarvan zij verwacht dat die de doelstelling een warm hart toedragen. Tevens door middel van een betaald lidmaatschap van de opleidingsinstituten waaraan de te ondersteunen studenten studeren. Voorts door middel van het verkrijgen van mogelijke subsidies. De administratie van SSP wordt gevoerd door de penningmeester en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door het bestuur van SSP.