Financiële ondersteuning voor studenten van een homeopathie- of natuurgeneeskundige opleiding

Heeft u financiële ondersteuning nodig?

Geen baan meer? Even wat krap bij kas? Heeft u problemen om uw studie geheel of gedeeltelijk te bekostigen? Misschien kunnen wij u helpen!

Hieronder volgen de voorwaarden om voor ondersteuning in aanmerking te komen:

VOORWAARDEN FINANCIËLE ONDERSTEUNING:

U dient ingeschreven te staan bij één van de opleidingsinstituten welke aangesloten zijn bij Stichting
Studiefonds Pecunia;

U kunt in aanmerking komen voor een geldelijke ondersteuning vanaf het derde studiejaar;

U krijgt de geldelijke ondersteuning als lening (renteloos voorschot) toegekend;

De hoogte en samenstelling van de geldelijke ondersteuning is afhankelijk van uw financiële 
draagkracht en de fiscale aftrekmogelijkheden van studiekosten;

U dient op duidelijke wijze aan te tonen dat u niet over voldoende financiële middelen beschikt om het 
collegegeld zelf volledig te kunnen bekostigen middels een opgave van inkomsten en uitgaven, alsook van 
eventuele schulden c.q. afgesloten leningen;

Alls er andere voorzieningen of regelingen mogelijk zijn voor de financiering wordt de aanvraag afgewezen;

Als achteraf blijkt dat u onjuiste informatie heeft verstrekt, waardoor het bestuur een andere beslissing zou hebben genomen, vervalt de geldelijke ondersteuning en de reeds uitbetaalde bedragen zullen direct teruggevorderd worden;

U levert een verklaring tot borgstelling van het bedrag van de geldelijke ondersteuning van een persoon woonachtig in Nederland zodat terugbetaling gegarandeerd is. De verklaring dient verstrekt te worden nadat de aanvraag is goedgekeurd doch voordat de uitbetaling aan het opleidingsinstituut plaatsvindt;

U dient de aanvraag verzorgd en volledig in bij de Stichting;

U kunt maximaal een geldelijke ondersteuning van het geldend collegegeld ontvangen (overige studiekosten zoals boekengeld worden niet vergoed);

U kunt maximaal, gedurende de gehele studieduur, een renteloos voorschot ontvangen van totaal € 6000,- ;

U dient zich voor 1 juni, voorafgaand aan het studiejaar waar de aanvraag voor geldt, via de studiebegeleider te melden voor een aanvraag voor geldelijke ondersteuning. De studiebegeleider kan door Stichting Studiefonds Percunia om advies worden gevraagd;

U dient een schriftelijke verklaring mee te sturen van het opleidingsinstituut waaruit studiejaar, studieresultaten en motivatie voor de studie blijken;

Het bestuur van Stichting Studiefonds Pecunia beslist over de toekenning van geldelijke ondersteuning. Over een genomen beslissing wordt door het bestuur verder niet gecorrespondeerd. Er is geen beroep mogelijk tegen het niet toekennen van geldelijke ondersteuning;

U krijgt binnen 8 weken bericht van het bestuur over toe- of afwijzing.


Wanneer komt u in aanmerking voor een geldelijke ondersteuning?

U kunt voor een geldelijke ondersteuning in aanmerking komen als u aan de volgende financiële inkomensnormen voldoet:

Voor het studiejaar 2017/2018 gelden de onderstaande normen:

(Jaar)inkomensnormen (maximaal):

                                                                                                   Bruto                   Netto

Alleenstaanden
                                                                       € 16.872,-               € 14.060,-

Gehuwden/samenwonenden
                                                   € 22.360,-               € 18.633,-
zonder kinderen

Alleenstaande of gezin met:
1 kind                                                                                     € 23.044,-                € 19.203,-
2 kinderen                                                                              € 23.732,-                € 19.777,-
3 kinderen                                                                              € 24.420,-                € 20.350,-
4 of meer kinderen                                                                  € 25.102,-               € 20.918,-

Voor zelfstandigen wordt het inkomen beoordeeld op basis van onttrekkingen aan het bedrijf voor privé in het voorgaande kalenderjaar. De inkomensgrenzen voor deze aanvragers staan in de kolom “netto”.

Vermogensnormen:
Uw vermogen (box 3) bedraagt maximaal € 5.000,-.


Neem via e-mail contact met ons op voor meer informatie over het aanvragen van financiële ondersteuning:

Karin van den Berg
E-mail: info@studiefondspecunia.nl